Seagull, gull, mew, sea mew, bird. white bird, white